Ældre- og socialpolitik

Det ligger dybt i den konservative ideologi, at man skal tage hånd om de svageste. Familien, erhvervslivet, lokale netværk og det frivillige foreningsliv skal motiveres til et større medansvar overfor de svageste borgere, og de skal behandles med værdighed og respekt. Derfor skal de ikke være kastebolde mellem offentlige systemer, men tilbydes en hurtig afklaring.

Eksempelvis vil vi være opmærksomme på at borgere, som rammes af sygdom og/eller arbejdsløshed samt unge udsatte hjælpes tilbage eller ind på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
Konservative i Odder er stolte af, at Danmarks konservative børne- og socialminister Mai Mercado arbejder for at vedtage en lov, som gør det forbudt at diskriminere handicappede udenfor arbejdsmarkedet. Handicappedes tilværelse skal være indholdsrig og rumme muligheder for udnyttelse af egne resurser. Vi skal skabe de fysiske rammer, der giver mulighed for, at flest bliver helt eller delvist selvhjulpne.

Odder Kommune skal sikre tids- og alderssvarende boligtilbud og transportmuligheder, der tager hensyn til den enkeltes sociale netværk, alder og tilstand.
Konservative i Odder ønsker, at psykisk syge ikke falder ud af systemet. For os er det vigtigt, at der er pasnings- og behandlingstilbud til psykisk syge. En tæt kontakt mellem kommunen og regionen er derfor vigtig, så der sikres den rette omsorg for hver enkelt psykisk syg. En direkte kontaktperson kan være en løsning på problemer med, at nogle psykisk syge føler sig glemt i systemet. Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at mindske ventetiden til de kommunale tilbud, for Konservative i Odder ønsker vi at behandle psykisk syge på lige fod med somatisk syge og fysisk handicappede.
Det er en konservativ grundtanke, at mennesker, så vidt det er muligt, skal kunne forsørge sig selv. At være i arbejde og udfylde en funktion i hverdagen har en stor betydning for den enkeltes selvforståelse. Derfor ønsker Konservative i Odder at fremme faglige ledsagerordninger, mentorordninger og praktikophold, ikke kun i den private sektor, men også i de offentlige institutioner. Selvforsørgerkultur fremfor forsørgerkultur skal fremmes. De sociale ydelser er beregnet til mennesker, som har brug for dem. Når mennesker begår social snyd, er det med til at undergrave tilliden mellem retskafne borgere og samfundet. Derfor vil Konservative i Odder skærpe indsatsen for at mindske social snyd. Det skal være sværere at begå social snyd, ligesom der skal sanktioneres hårdere, når det opdages.

Familien er en central enhed for konservative. Derfor vil vi arbejde for en tidlig indsats i børnefamilier, som er ved at bryde sammen. På den måde undgår man forhåbentlig tvangsfjernelser og voldsomme indgreb i privatlivet.

Centralt for baggrunden af sådanne indgreb er barnets tarv.

I kampen for at bryde den sociale arv ønsker børne- og socialministeren en tidlig indsats på det sproglige område for udsatte børn i børnehaverne. Vi hilser initiativet velkommen.
Konservative i Odder vil arbejde for:
At én socialrådgiver arbejder med den samme sag fra start til slut.
At fremme en selvforsørgerkultur fremfor en forsørgerkultur.
At fokusere på tydelighed omkring krav og rettigheder.

Ældre
I den konservative ideologi har man respekt for den erfaring, som ældre har opbygget igennem tilværelsen. Derfor arbejder vi for en værdig alderdom for alle borgere i kommunen.
Konservative ønsker, at den kommunale omsorg skal være fleksibel og imødekommende i forhold til den enkeltes ønsker til en god tilværelse. Plejen skal bygge på ligeværdighed og respekt. Vi vil blandt andet arbejde for, at man skal kunne vælge en plejebolig indenfor kommunegrænsen. Derfor er vi glade for, at vi sammen med byrådet har besluttet, at der skal bygges 30 nye plejeboliger, som skal stå færdige i 2018/19.

Maden skal være god, og den skal så vidt muligt være produceret på plejehjemmet, hvor man opholder sig.
For de ansatte i hjemmeplejen skal der være tid til en værdig pleje, hvorfor de skal frigøres for alt unødig bureaukrati.
Konservative bifalder, at plejehjemmene i kommunen i høj grad er i kontakt med det omgivne lokalsamfund.
I erkendelse af at flere ældre rammes af demenssygdom, er vi meget opmærksomme på at kunne tilbyde den allerbedste omsorg og værdig pleje. Derfor vil vi sikre kvalificerede medarbejdere til at varetage denne vigtige opgave.
Konservative vil på ældreområdet arbejde for:
At en værdig alderdom med respekt og ligeværd overfor den enkelte bevares og udvikles.
At der altid er mulighed for at få tilbudt en plejebolig indenfor kommunegrænsen.
At fjerne eventuelle bureaukratiske forhindringer for en god hjemmepleje.
At maden produceres på det enkelte plejehjem.
At det allerbedste samarbejde mellem plejehjem og lokalsamfundet kan videreudvikles til gavn for alle.
At sikre den allerbedste medarbejderstab til området.